Economic Report by FPO

 

  Daily Economic Report
  Weekly Economic Report
  Monthly Economic Report

  Search for Import Tariff      
  Search for Export Tariff       

Powered by Thai Customs Department: Ministry of Finance

Thailand -U.S. Government Procurement

 

Doing Business in Thailand 2015

Powered by Information and Communication Technology Center
Thailand: Ministry of Finance

 
Exchange Rate
 

 

 Activities & Events Around MOF:

พิธีการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความ ร่วมมือในการปรับปรุงการปฎิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และร่างบันทึกความเข้าใจประกอบการลงนามในความตกลง FATCA (MOU) โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกลิน ที. เดวิส (Mr.Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

 OEFA Reports :

FPO knowleage management :

กฎหมายน่ารู้ :

Monthly Report :

 

 

 Economic News :

blue earth